Nabory

KOPALNIA BIZNESU!

– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.

 

NABORY

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE DANEGO NABORU PUBLIKOWANE SĄ PONIŻEJ
DOPIERO W MOMENCIE WSKAZANIA TERMINU NABORU.

Szczegóły dla danego naboru oznaczone są grafiką tj. okręgiem z numerem naboru zgodnie z poniższym wzorem.

AKTUALNE NABORY

(szczegółowe informacje o naborach znajdują się poniżej)

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA ZE WZGLĘDU NA WYCZERPANIE DOSTĘPNEJ LICZBY MIEJSC W PROJEKCIE.

NABÓR NR 8 – OSTATNI W RAMACH PROJEKTU

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniach 13.01-14.04.2022 będzie prowadzony nabór nr 8 OSTATNIEJ GRUPY zaplanowanej w ramach projektu ,,KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze oraz dokumentami projektowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

 

Pozdrawiamy,

Zespół projekty „KOPALNIA BIZNESU!”

 


INFORMACJA O NABORZE DO POBRANIA INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU NR 8 [14.04.2022]

INFORMACJA O NABORZE NR 8 [31.03.2022]

INFORMACJA O NABORZE NR 8 [25.03.2022]

INFORMACJA O NABORZE NR 8 [16.03.2022]

INFORMACJA O NABORZE NR 8 [09.03.2022]

INFORMACJA O NABORZE NR 8 [28.02.2022]

INFORMACJA O NABORZE NR 8 [01.02.2022]

 

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 13.01.2022 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 14.04.2022 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:

1. należą do grupy osób z kategorii NEET tj.

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) oraz
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);

2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

3. deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;

4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika];

5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji § 4]

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat/-ka w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w “Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu zgodnie z definicją w § 1
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.

Dokumenty należy składać na adres e-mail kopalniabiznesu@rfp.pl zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku (zapisanego najlepiej w formacie .pdf) umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
 • W temacie wiadomości powinno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „KOPALNIA BIZNESU!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki, numerem telefonu oraz numerem naboru”.
 • Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

WAŻNE! Wysłanie zgłoszenia bez załącznika lub w formie nieczytelnego skanu lub nie przesłanie hasła dostępu w przypadku zabezpieczenia dokumentów hasłem lub przesłanie hasła uniemożliwiającego otwarcie przesłanego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Kandydata/tki wdanym naborze.

Kandydat/-ka, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

 

Formularz  rekrutacyjny  powinien  być wypełniony elektronicznie   (na   komputerze)   lub   odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI  literami),  w języku polskim we  wszystkich  wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz  podpisane  w  wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko  we  wskazanych  miejscach  za  pomocą podpisu elektronicznego lub tradycyjnego,  bez  parafowania każdej  strony).  Kserokopie  dokumentów  powinny  zostać  potwierdzone  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„KOPALNIA BIZNESU!”–NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w “Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


MIEJSCE NABORU:

 • W wersji papierowej: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice[Fundusz posiada osobne wejście, które znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest logo spółki – szczegóły w zakładce Kontakt https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-kontakt/ ]

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:

tel. 723 041 910

tel. 512 020 242

e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl


KONTAKT W SPRAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

tel. 723 041 910

 

[data publikacji 28.12.2021]
[edycja 01.02.2022]
[edycja 28.02.2022]
[edycja 09.03.2022]
[edycja 16.03.2022]
[edycja 25.03.2022]
[edycja 31.03.2022]

NABÓR NR 7

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniach 08.12.2021 – 21.02.2022 będzie prowadzony nabór nr 7 do projektu ,,KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze oraz dokumentami projektowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

 

Pozdrawiamy,

Zespół projekty „KOPALNIA BIZNESU!”

 


INFORMACJA O NABORZE DO POBRANIA INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU NR 7 [17.02.2022]

INFORMACJA O NABORZE NR 7 [wersja obowiązująca do 09.02.2022 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 7 [wersja obowiązująca do 09.02.2022 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 7 [wersja obowiązująca do 12.01.2022 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 7 [wersja obowiązująca do 12.01.2022 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 7 [wersja obowiązująca do 28.12.2021 – wersja nieaktualna]

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 08.12.2021 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 21.02.2022 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:

1. należą do grupy osób z kategorii NEET tj.

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) oraz
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);

2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

3. deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;

4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika];

5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji § 4]

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat/-ka w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w “Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu zgodnie z definicją w § 1
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.

Dokumenty należy składać na adres e-mail kopalniabiznesu@rfp.pl zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku (zapisanego najlepiej w formacie .pdf) umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
 • W temacie wiadomości powinno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „KOPALNIA BIZNESU!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki, numerem telefonu oraz numerem naboru”.
 • Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

WAŻNE! Wysłanie zgłoszenia bez załącznika lub w formie nieczytelnego skanu lub nie przesłanie hasła dostępu w przypadku zabezpieczenia dokumentów hasłem lub przesłanie hasła uniemożliwiającego otwarcie przesłanego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Kandydata/tki wdanym naborze.

Kandydat/-ka, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

 

Formularz  rekrutacyjny  powinien  być wypełniony elektronicznie   (na   komputerze)   lub   odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI  literami),  w języku polskim we  wszystkich  wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz  podpisane  w  wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko  we  wskazanych  miejscach  za  pomocą podpisu elektronicznego lub tradycyjnego,  bez  parafowania każdej  strony).  Kserokopie  dokumentów  powinny  zostać  potwierdzone  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„KOPALNIA BIZNESU!”–NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w “Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


MIEJSCE NABORU:

 • W wersji papierowej: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice[Fundusz posiada osobne wejście, które znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest logo spółki – szczegóły w zakładce Kontakt https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-kontakt/ ]

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:

tel. 723 041 910

tel. 512 020 242

e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl


KONTAKT W SPRAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

tel. 723 041 910

 

[data publikacji 26.11.2021]
[edycja 28.12.2021]
[edycja 12.01.2022]
[edycja 26.01.2022]
[edycja 09.02.2022]
[edycja 17.02.2022]

NABÓR NR 6

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniach 29.10-28.12.2021 będzie prowadzony nabór nr 6 do projektu ,,KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze oraz dokumentami projektowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

 

Pozdrawiamy,

Zespół projekty „KOPALNIA BIZNESU!”

 


INFORMACJA O NABORZE DO POBRANIA INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU NR 6 [28.12.2021]

INFORMACJA O NABORZE NR 6 [wersja obowiązująca do 15.12.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 6 [wersja obowiązująca do 07.12.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 6 [wersja obowiązująca do 30.11.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 6 [wersja obowiązująca do 12.11.2021 – wersja nieaktualna]

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 29.10.2021 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 28.12.2021 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:

1. należą do grupy osób z kategorii NEET tj.

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) oraz
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);

2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

3. deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;

4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika];

5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji § 4]

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat/-ka w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w “Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu zgodnie z definicją w § 1
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.

Dokumenty należy składać na adres e-mail kopalniabiznesu@rfp.pl zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku (zapisanego najlepiej w formacie .pdf) umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
 • W temacie wiadomości powinno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „KOPALNIA BIZNESU!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki, numerem telefonu oraz numerem naboru”.
 • Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

WAŻNE! Wysłanie zgłoszenia bez załącznika lub w formie nieczytelnego skanu lub nie przesłanie hasła dostępu w przypadku zabezpieczenia dokumentów hasłem lub przesłanie hasła uniemożliwiającego otwarcie przesłanego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Kandydata/tki wdanym naborze.

Kandydat/-ka, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

 

Formularz  rekrutacyjny  powinien  być wypełniony elektronicznie   (na   komputerze)   lub   odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI  literami),  w języku polskim we  wszystkich  wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz  podpisane  w  wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko  we  wskazanych  miejscach  za  pomocą podpisu elektronicznego lub tradycyjnego,  bez  parafowania każdej  strony).  Kserokopie  dokumentów  powinny  zostać  potwierdzone  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„KOPALNIA BIZNESU!”–NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w “Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


MIEJSCE NABORU:

 • W wersji papierowej: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice[Fundusz posiada osobne wejście, które znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest logo spółki – szczegóły w zakładce Kontakt https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-kontakt/ ]

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:

tel. 723 041 910

tel. 512 020 242

e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl


KONTAKT W SPRAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

tel. 723 041 910

 

[data publikacji 18.10.2021]
[edycja 28.10.2021]
[edycja 30.11.2021]
[edycja 07.12.2021]
[edycja 15.12.2021]

NABÓR NR 5

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniach 01.10-24.11.2021 będzie prowadzony nabór nr 5 do projektu ,,KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze oraz dokumentami projektowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

 

Pozdrawiamy,

Zespół projekty „KOPALNIA BIZNESU!”

 


INFORMACJA O NABORZE DO POBRANIA INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU NR 5 [24.11.2021]

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU NR 5 [wersja obowiązująca do 19.11.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU NR 5 [wersja obowiązująca do 15.11.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O WYDŁUŻENIU NABORU NR 5 [wersja obowiązująca do 28.10.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 5 [wersja obowiązująca do 15.10.2021 – wersja nieaktualna]

 

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 01.10.2021 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 24.11.2021 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:

1. należą do grupy osób z kategorii NEET tj.

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) oraz
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);

2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

3. deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;

4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika];

5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji § 4]

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat/-ka w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w “Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu zgodnie z definicją w § 1
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.

Dokumenty należy składać na adres e-mail kopalniabiznesu@rfp.pl zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku (zapisanego najlepiej w formacie .pdf) umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
 • W temacie wiadomości powinno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „KOPALNIA BIZNESU!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki, numerem telefonu oraz numerem naboru”.
 • Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

WAŻNE! Wysłanie zgłoszenia bez załącznika lub w formie nieczytelnego skanu lub nie przesłanie hasła dostępu w przypadku zabezpieczenia dokumentów hasłem lub przesłanie hasła uniemożliwiającego otwarcie przesłanego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Kandydata/tki wdanym naborze.

Kandydat/-ka, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

 

Formularz  rekrutacyjny  powinien  być wypełniony elektronicznie   (na   komputerze)   lub   odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI  literami),  w języku polskim we  wszystkich  wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz  podpisane  w  wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko  we  wskazanych  miejscach  za  pomocą podpisu elektronicznego lub tradycyjnego,  bez  parafowania każdej  strony).  Kserokopie  dokumentów  powinny  zostać  potwierdzone  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„KOPALNIA BIZNESU!”–NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w “Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


MIEJSCE NABORU:

 • W wersji papierowej: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice[Fundusz posiada osobne wejście, które znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest logo spółki – szczegóły w zakładce Kontakt https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-kontakt/ ]

KONTAKT W SPRAWIE NABORU:

tel. 723 041 910

tel. 512 020 242

e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl


KONTAKT W SPRAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

tel. 723 041 910

 

[data publikacji 16.09.2021]
[edycja 15.10.2021]
[edycja 28.10.2021]
[edycja 15.11.2021]
[edycja 19.11.2021]

NABÓR NR 3 I NR 4

Szanowni Państwo,

 

Nabór nr 3 został zakończony.

Niemniej jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniach 10.06-14.10.2021 będzie prowadzony nabór nr 4 do projektu ,,KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze oraz dokumentami projektowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

 

Pozdrawiamy,

Zespół projekty „KOPALNIA BIZNESU!”

 


INFORMACJA O NABORZE DO POBRANIA INFORMACJA O NABORZE NR 4 – WYDŁUŻENIE [14.10.2021]

INFORMACJA O NABORZE NR 4 [wersja obowiązująca do 07.10.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 4 [wersja obowiązująca do 30.09.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 4 [wersja obowiązująca do 23.09.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 4 [wersja obowiązująca do 09.09.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 3 i NR 4 [wersja obowiązująca do 26.08.2021 – wersja nieaktualna]

 INFORMACJA O NABORZE NR 3 i NR 4 [wersja obowiązująca do 12.08.2021 – wersja nieaktualna]

 INFORMACJA O NABORZE NR 3 i NR 4 [wersja obowiązująca do 05.08.2021 – wersja nieaktualna]

 INFORMACJA O NABORZE NR 3 i NR 4 [wersja obowiązująca do 21.07.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 3 i NR 4 [wersja obowiązująca do 07.07.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 3 i NR 4 [wersja obowiązująca do 30.06.2021 – wersja nieaktualna]

 

 

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 10.06.2021 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 14.10.2021 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:

1. należą do grupy osób z kategorii NEET tj.

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) oraz
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);

2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

3. deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;

4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika];

5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji § 4]

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat/-ka w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w “Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu zgodnie z definicją w § 1
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.

Dokumenty należy składać na adres e-mail kopalniabiznesu@rfp.pl zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku (zapisanego najlepiej w formacie .pdf) umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
 • W temacie wiadomości powinno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „KOPALNIA BIZNESU!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki, numerem telefonu oraz numerem naboru”.
 • Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

WAŻNE! Wysłanie zgłoszenia bez załącznika lub w formie nieczytelnego skanu lub nie przesłanie hasła dostępu w przypadku zabezpieczenia dokumentów hasłem lub przesłanie hasła uniemożliwiającego otwarcie przesłanego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Kandydata/tki wdanym naborze.

Kandydat/-ka, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

 

Formularz  rekrutacyjny  powinien  być wypełniony elektronicznie   (na   komputerze)   lub   odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI  literami),  w języku polskim we  wszystkich  wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz  podpisane  w  wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko  we  wskazanych  miejscach  za  pomocą podpisu elektronicznego lub tradycyjnego,  bez  parafowania każdej  strony).  Kserokopie  dokumentów  powinny  zostać  potwierdzone  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„KOPALNIA BIZNESU!”–NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w “Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


MIEJSCE NABORU:

 • W wersji papierowej: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice[Fundusz posiada osobne wejście, które znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest logo spółki – szczegóły w zakładce Kontakt https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-kontakt/ ]

KONTAKT W SPAWIE NABORU:

tel. 723 041 910

tel. 512 020 242

e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl


KONTAKT W SPAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

tel. 723 041 910

[data publikacji 31.05.2021]
[edycja 30.06.2021]
[edycja 07.07.2021]
[edycja 21.07.2021]
[edycja 05.08.2021]
[edycja 12.08.2021]
[edycja 26.08.2021]
[edycja 09.09.2021]
[edycja 23.09.2021]
[edycja 30.09.2021]
[edycja 07.10.2021]

NABÓR NR 2

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniach 26.05-07.07.2021 będzie prowadzony nabór nr 2 do projektu ,,KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze oraz dokumentami projektowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

 

Pozdrawiamy,

Zespół projekty „KOPALNIA BIZNESU!”

 


INFORMACJA O NABORZE DO POBRANIA INFORMACJA O NABORZE NR 2 – wersja obowiązująca

INFORMACJA O NABORZE NR 2 [wersja obowiązująca do 30.06.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 2[wersja obowiązująca do 09.06.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 2 [wersja obowiązująca do 06.06.2021 – wersja nieaktualna]

 

 

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 26.05.2021 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 07.07.2021 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:

1. należą do grupy osób z kategorii NEET tj.

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) oraz
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);

2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

3. deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;

4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika];

5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji § 4]

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat/-ka w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w “Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu zgodnie z definicją w § 1
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.

Dokumenty należy składać na adres e-mail kopalniabiznesu@rfp.pl zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku (zapisanego najlepiej w formacie .pdf) umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
 • W temacie wiadomości powinno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „KOPALNIA BIZNESU!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki, numerem telefonu oraz numerem naboru”.
 • Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

WAŻNE! Wysłanie zgłoszenia bez załącznika lub w formie nieczytelnego skanu lub nie przesłanie hasła dostępu w przypadku zabezpieczenia dokumentów hasłem lub przesłanie hasła uniemożliwiającego otwarcie przesłanego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Kandydata/tki wdanym naborze.

Kandydat/-ka, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

 

Formularz  rekrutacyjny  powinien  być wypełniony elektronicznie   (na   komputerze)   lub   odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI  literami),  w języku polskim we  wszystkich  wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz  podpisane  w  wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko  we  wskazanych  miejscach  za  pomocą podpisu elektronicznego lub tradycyjnego,  bez  parafowania każdej  strony).  Kserokopie  dokumentów  powinny  zostać  potwierdzone  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„KOPALNIA BIZNESU!”–NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w “Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


MIEJSCE NABORU:

 • W wersji papierowej: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice[Fundusz posiada osobne wejście, które znajduje się na lewo od wejścia głównego do budynku i oznaczone jest logo spółki – szczegóły w zakładce Kontakt https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-kontakt/ ]

KONTAKT W SPAWIE NABORU:

tel. 723 041 910

tel. 512 020 242

e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl


KONTAKT W SPAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

tel. 723 041 910

[data publikacji 14.05.2021]
[edycja 07.06.2021]
[edycja 09.06.2021]
[edycja 30.06.2021]

NABÓR NR 1

Szanowni Państwo,

jest nam niezmiernie miło poinformować, iż w dniach 22.04-14.05.2021 będzie prowadzony nabór nr 1 do projektu ,,KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej  dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego,  które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.”. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o naborze oraz dokumentami projektowymi. W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub e-mail.

 

Pozdrawiamy,

Zespół projekty „KOPALNIA BIZNESU!”

 


INFORMACJA O NABORZE DO POBRANIA INFORMACJA O NABORZE NR 1 [obowiązująca od 07.05.2021 – wersja aktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 1 [obowiązująca do 06.05.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 1 [obowiązująca do 03.05.2021 – wersja nieaktualna]

INFORMACJA O NABORZE NR 1 [obowiązująca do 27.04.2021 – wersja nieaktualna

 

TERMIN NABORU:

 • rozpoczęcie – 22.04.2021 [wersja papierowa od godziny 08:00, wersja elektroniczna od początku dnia 00:01]
 • zakończenie – 14.05.2021 [wersja papierowa do godziny 15:00, wersja elektroniczna do końca dnia 23:59]


KTO MOŻE ZŁOŻYĆ DOKUMENTY

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają ŁĄCZNIE poniższe warunki:

1. należą do grupy osób z kategorii NEET tj.

 • są osobami bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki) oraz
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brały udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych);

2. zamieszkują na terenie subregionu centralnego województwa śląskiego [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze

3. deklarują rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego;

4. utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19 [utrata zatrudnienia nie mogła nastąpić z przyczyn leżących po stronie pracownika];

5. nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie są wykluczone z możliwości udziału w projekcie [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji § 4]

 


DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA

Kandydat/-ka w w/w terminie złożyć musi następujące dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami w nim zawartymi

Szczegółowa informacja znajduje się w “Regulaminie rekrutacji Uczestników” w § 5 Dokumenty rekrutacyjne

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTACJI

Ze względu na obowiązek zachowania reżimu sanitarnego wynikającego z bezpieczeństwa związanego z koronawirusem COVID-19 w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Kandydatów/tek oraz pracowników, dokumenty zgłoszeniowe będzie można składać w następujący sposób:

 1. W Biurze Projektu – wyłączenie w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym umówieniu terminu minimum 1 dzień roboczy przed planowanym złożeniem dokumentów. Przez wyjątkową sytuację rozumie się brak dostępu do środków komunikacji elektronicznej.
 2. Za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres biura projektu. Za datę wpływu dokumentów uznaje się datę skutecznego doręczenia informacji Beneficjentowi przez kandydata/uczestnika projektu zgodnie z definicją w § 1
 3. W formie elektronicznej z dokumentami opatrzonymi bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu lub dokumentami z uzupełnionymi podpisami w wymaganym miejscu i następnie zeskanowanym.

Dokumenty należy składać na adres e-mail kopalniabiznesu@rfp.pl zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 • Zaleca się wysyłanie całości dokumentacji w postaci jednego pliku (zapisanego najlepiej w formacie .pdf) umieszczonego w folderze skompresowanym np. zip., 7zip. zabezpieczonego dodatkowo hasłem dostępu (dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Kandydata/tki) a następnie zaleca się:
  • W pierwszym e-mailu – przesłanie dokumentów w zalecanej formie czarno-białych plików o łącznej wielkości nie przekraczającej 5 MB,
  • W drugim e-mailu – przesłanie hasła dostępu w treści kolejnej wiadomości umożliwiającego dostęp do złożonych dokumentów.
 • W temacie wiadomości powinno być wpisane „Zgłoszenie do projektu „KOPALNIA BIZNESU!” wraz z imieniem i nazwiskiem Kandydata/tki, numerem telefonu oraz numerem naboru”.
 • Dokumenty muszą być wysłane z adresu e-mail Kandydata/tki wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
 • Zaleca się przy wysłaniu wiadomości e-mail skorzystania z opcji „żądaj potwierdzenia doręczenia”.

WAŻNE! Wysłanie zgłoszenia bez załącznika lub w formie nieczytelnego skanu lub nie przesłanie hasła dostępu w przypadku zabezpieczenia dokumentów hasłem lub przesłanie hasła uniemożliwiającego otwarcie przesłanego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Kandydata/tki wdanym naborze.

Kandydat/-ka, który złożył dokumenty w formie elektronicznej, jest zobowiązany do dostarczenia do Biura projektu oryginalnej wersji (papierowej) dokumentów, które zostały złożone w formie elektronicznej (w formie podpisanego skanu) w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia terminu naboru. Dopuszcza się złożenie dokumentów w wersji papierowej osobiście w Biurze Projektu lub za pomocą poczty lub kuriera z potwierdzeniem odbioru przesłanych na adres Biura Projektu.

 

Formularz  rekrutacyjny  powinien  być wypełniony elektronicznie   (na   komputerze)   lub   odręcznie (wypełniony czytelnie, DRUKOWANYMI  literami),  w języku polskim we  wszystkich  wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Wszystkie dokumenty powinny być nierozerwalnie ze sobą spięte oraz  podpisane  w  wymaganych miejscach (dokumenty przesłane drogą elektroniczną wraz z wymaganymi załącznikami należy podpisać tylko  we  wskazanych  miejscach  za  pomocą podpisu elektronicznego lub tradycyjnego,  bez  parafowania każdej  strony).  Kserokopie  dokumentów  powinny  zostać  potwierdzone  klauzulą  „za  zgodność  z oryginałem” i muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki.

W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej, powinny być one dostarczone w zamkniętej kopercie opisanej wg poniższego wzoru:

Imię i Nazwisko Kandydata/tki
Adres
telefon

Zgłoszenie do projektu

„KOPALNIA BIZNESU!”–NIE OTWIERAĆ

 

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
al. Walentego Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

Szczegółowe formy składania zgłoszeń zostały opisane w “Regulaminie rekrutacji uczestników” w § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych

 

DOKUMENTY DO NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ Z ZAKŁADCE Dokumenty do pobrania


MIEJSCE NABORU:

 • W wersji papierowej: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., al. Walentego Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

KONTAKT W SPAWIE NABORU:

tel. 723 041 910

tel. 512 020 242

e-mail: kopalniabiznesu@rfp.pl


KONTAKT W SPAWIE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW W BIURZE PROJEKTU:

tel. 723 041 910

[data publikacji 13.04.2021]

[edycja 27.04.2021]

[edycja 04.05.2021]

[edycja 07.05.2021]