Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
– PORĘCZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY I/LUB RĘKOJMI ZA WADY I/LUB GWARANCJI JAKOŚCI

 1. Wniosek o udzielenie poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości
 2. Podstawowe informacje na temat prowadzonej działalności
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 4. Oświadczenie majątkowe Wnioskodawcy (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gosp., wspólników spółek cywilnych, jawnych) oraz Poręczycieli
 5. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżonków (w przypadku poręczenia osobistego jednego nich oraz występowania faktu wyłączenia wspólności majątkowej małżeńskiej)
 6. Zaświadczenie NIP
 7. Umowa Spółki/statut – jeśli dotyczy
 8. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata :
  – bilans oraz rachunek zysków i strat – dla Wnioskodawcy prowadzącego pełną księgowość
  – uproszczone sprawozdanie finansowe (tabela na wzorze Funduszu) – dla Wnioskodawcy prowadzącego rachunkowość w formie uproszczonej
 9. Referencje od kontrahentów
 10. Umowa konsorcjum – jeśli dotyczy
 11. Prognozy sprawozdań finansowych na okres obowiązywania poręczenia
 12. SWZ/IWZ/OPZ/OZ lub inny dokument, z którego wynikają zasady wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości
 13. Zawiadomienie o wyborze oferty przekazane przez Zamawiającego
 14. Umowa/projekt umowy będącej przedmiotem poręczenia
 15. Oświadczenie Beneficjenta o zgodności terminów wykonania Umowy/ zawartych w projekcie umowy będącej przedmiotem poręczenia z kontraktem zawartym przez niego w wyniku postępowania przetargowego (dotyczy podwykonawców, z którymi wykonawca zawarł zaakceptowaną przez organizatora przetargu umowę o podwykonawstwo)
 16. Treść oświadczenia o udzieleniu poręczenia – jeżeli została ona ustalona z Beneficjentem