Najczęściej zadawane pytania

Poręczenie wadium przetargowego jest jedną z form wniesienia wadium wymaganego przez zamawiającego, czyli organizatora przetargu.

Konstrukcja usługi nierozerwalnie wiąże pakiet poręczeń wadialnych z udzielanymi w jego ramach poręczeniami do poszczególnych przetargów, nie mniej jednak nie wyklucza to możliwości uzyskania poręczenia wadium tylko do jednego przetargu – kwota pakietu jest wtedy równa kwocie poręczenia wadialnego.

Istnieje możliwość uzyskania gwarancji należytego wykonania umowy i innych typów gwarancji kontraktowych w jednej z instytucji współpracujących z Funduszem. Są to produkty stanowiące uzupełnienie oferty poręczeń wadialnych, przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy wygrali postępowania przetargowe.

Wadium w postaci poręczenia Funduszu Poręczeniowego musi być zaakceptowane przez zamawiającego, ponieważ jest to jedna z dopuszczalnych form wniesienia wadium, literalnie wymieniona w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: „Wadium może być wnoszone w (…) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)”. Podmioty te, to właśnie Fundusze Poręczeniowe.

Zaświadczenie PARP potwierdzające możliwość udzielania poręczeń wadialnych przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.