Poręczenia kontraktowe

Poręczenia kontraktowe (należytego wykonania umowy, rękojmi za wady i gwarancji jakości):

Kto może skorzystać?

Poręczenia udzielane są wyłącznie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom mającym siedzibę, oddział lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego, jako forma zabezpieczenia realizacji umowy zawartej w wyniku lub w związku z postępowaniem przetargowym.

Czym jest poręczenie?

Poręczenie należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości (usunięcia wad i usterek) jest pisemnym zobowiązaniem Funduszu do zapłaty określonej kwoty, na wypadek niewykonania, bądź nienależytego wykonania umowy w okresie jej realizacji oraz zobowiązań wynikających z rękojmi i/lub gwarancji jakości przez Zobowiązanego, na zlecenie którego poręczenie zostało wystawione. Poręczenie udzielane jest przez Fundusz na rzecz Beneficjenta za Zobowiązanego.

Wartość poręczenia

Kwota udzielonego przez Fundusz poręczenia należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu i jednocześnie nie może być wyższa niż 1.000.000,00 zł.

Łączna wartość zobowiązań Funduszu z tytułu wszystkich aktywnych poręczeń udzielonych jednemu przedsiębiorcy lub jednostkom powiązanym nie może przekroczyć 5% kapitału poręczeniowego Funduszu.