Wymagane Dokumenty

Fundusz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Przedsiębiorców, stara się w maksymalny sposób uprościć procedurę składania wniosku o udzielenie poręczenia. Dokumenty wymagane przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy w zdecydowanej większości pokrywają się z dokumentami, jakie zostały złożone w Instytucji Finansowej, w której Przedsiębiorca stara się o kredyt.  Dokumenty zostają przekazane przez Instytucję Finansową wraz z podpisanym przez Przedsiębiorcę wnioskiem o udzielenie poręczenia.

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

 1. Wniosek o udzielenie poręczenia.
 2. Wniosek o kredyt/pożyczkę wraz z załącznikiami złożony w banku kredytującym/instytucji finansującej.
 3. Oświadczenie majątkowe wnioskodawcy/poręczyciela.
 4. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżonków (w przypadku poręczenia osobistego jednego z nich oraz występowania faktu wyłączenia wspólności majątkowej małżeńskiej).
 5. Decyzja kredytowa/o udzieleniu pożyczki.
 6. Umowa kredytu/pożyczki.
 7. Posiadane opinie bankowe (jeśli Klient takowe posiada).
 8. Uproszczone sprawozdanie finansowe za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata.
 9. Zaświadczenie/-a o uzyskanej pomocy publicznej.
 10. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za ostatni miesiąc.

Dla spółek cywilnych

 1. Wniosek o udzielenie poręczenia.
 2. Wniosek o kredyt/pożyczkę wraz z załącznikiami złożony w banku kredytującym/instytucji finansującej.
 3. Oświadczenie majątkowe wspólników spółki/poręczycieli.
 4. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową małżonków (w przypadku poręczenia osobistego jednego z nich oraz występowania faktu wyłączenia wspólności majątkowej małżeńskiej).
 5. Decyzja kredytowa/o udzieleniu pożyczki.
 6. Umowa kredytu/pożyczki.
 7. Posiadane opinie bankowe (jeśli Klient takowe posiada).
 8. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy (bilans oraz rachunek zysków i strat) za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata (dla Wnioskodawcy prowadzącego księgi rachunkowe) lub uproszczone sprawozdanie finansowe za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata (dla Wnioskodawcy prowadzącego rachunkowość w formie uproszczonej).
 9. Umowa spółki cywilnej.
 10. Zaświadczenie/-a o uzyskanej pomocy publicznej.
 11. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za ostatni miesiąc.

Dla pozostałych spółek

 1. Wniosek o udzielenie poręczenia.
 2. Wniosek o kredyt/pożyczkę wraz z załącznikiami złożony w banku kredytującym/instytucji finansującej.
 3. Decyzja kredytowa/o udzieleniu pożyczki.
 4. Umowa kredytu/pożyczki.
 5. Posiadane opinie bankowe (jeśli Klient takowe posiada).
 6. Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy (bilans oraz rachunek zysków i strat) za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata (dla Wnioskodawcy prowadzącego księgi rachunkowe) lub uproszczone sprawozdanie finansowe za okres bieżący oraz za 2 poprzednie lata (dla Wnioskodawcy prowadzącego rachunkowość w formie uproszczonej).
 7. Umowa spółki.
 8. Zaświadczenie/-a o uzyskanej pomocy publicznej.
 9. Deklaracja rozliczeniowa ZUS P DRA za ostatni miesiąc.

W każdym przypadku poręczeń kredytów/pożyczek inwestycyjnych wymagane są dodatkowo:

 1. Umowa rachunku bankowego.
 2. Uproszczony BIZNES PLAN.
 3. Opinie bankowe dot. posiadanych zobowiązań kredytowych.
 4. Zaświadczenia z ZUS i US lub oświadczenia o niezaleganiu wobec ZUS i US.