Cennik

Dla poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości.

Zarząd ŚRFP, od dnia 09.05.2022 r. ustala następujące opłaty i prowizje dla poręczeń należytego wykonania umowy i/lub rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości:

1. Opłata za udzielenie poręczenia (opłata przygotowawcza), pobierana jednorazowo: 1 zł – promocyjna stawka prowizji.

2. Opłata za korzystanie z poręczenia, pobierana od kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres trzech miesięcy, liczony od daty wystawienia do daty ważności poręczenia – wysokość stawki prowizji zależna jest od oceny ryzyka dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur:

Klasa przedsiębiorcy – Wyjściowa roczna stawka prowizji
I – 1,60%
II – 2,20%
III – 2,80%
IV – 3,40%

KOREKTY Z TYTUŁU ZABEZPIECZEŃ – łączny rabat nie może przekroczyć – 0,40%:

  • za każdą osobę fizyczną wystawiającą lub poręczającą weksel/weksle: – 0,08%,
  • za każdą osobę prawną poręczającą weksel/weksle: – 0,08%,
  • za zabezpieczenie rzeczowe na ruchomości (zastaw lub przewłaszczenie wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia): – 0,20%,
  • za zabezpieczenie rzeczowe na nieruchomości (hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia): – 0,40%.

DODATKOWE INFORMACJE:

  • minimalna opłata za poręczenie wynosi 400 zł,
  • każde ryzyko poręczeniowe wyliczane jest osobno (poręczenie należytego wykonania umowy, rękojmi za wady, gwarancji jakości),
  • opłata za każdy aneks poręczenia wynosi min. 200 zł,
  • jeżeli w wyniku aneksu wydłużony zostaje okres poręczenia, za okres ten naliczana jest stawka zgodna z tabelą opłat i prowizji (przyjęta zostaje klasa ryzyka przyporządkowana przy udzieleniu poręczenia),
  • cennik ma charakter informacyjny, prowizja może zostać decyzją Zarządu ustalona na innym poziomie.