Dokumenty do pobrania

KOPALNIA BIZNESU!
– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

REKRUTACJA DO PROJEKTU

BEZZWROTNA DOTACJA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

_REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH – obowiązuje od 31.01.2022

Zał. 1 BIZNESPLAN – WORD

Zał. 1 BIZNESPLAN – ODT [zaleca się edycję pliku z wykorzystaniem programu „dokument google” dostępny na dysku google]

Zał. 1 BIZNESPLAN – PDF

Zał. 2 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

Zał. 3 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zał. 4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 5 Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu

Zał. 6 Zbiór oświadczeń Uczestnika projektu

Zał. 7 Karta Oceny Formalnej Biznesplanu

Zał. 8 Standardy oceny biznesplanów

Zał. 9 Karta Oceny Merytorycznej Biznesplanu

Zał. 10 wzór Umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 11 Oświadczenie współmałżonka Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Zał. 12 Oświadczenie o niepozostawaniu/pozostawaniu w związku małżeńskim


Zał. 13 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego [31.01.2022]

Zał. 14 Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków [31.01.2022]

Zał. 15 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł

Zał. 16 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

]Zał. 17 Karta weryfikacji merytorycznej wniosku o przyznanie

Zał. 18 wzór Umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego [31.01.2022]

Zał. 19 Rozliczenie wsparcia pomostowego


DODATKOWE DOKUMENTY:

Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

WZÓR Pismo dot. dokonania zmian

WERSJE PDF – KOMPLET DOKUMENTÓW BEZZWROTNA DOTACJA I FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE

 

ZABEZPIECZENIA BEZZWROTNEJ DOTACJI I FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO