Aktualne projekty

KOPALNIA BIZNESU!
– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.


„KOPALNIA BIZNESU! – bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.” to projekt realizowany przez Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. w partnerstwie z Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROJEKT:

Uczestnikiem projektu może zostać osoba która spełnia łącznie poniższe warunki:

   1. należy do grupy osób z kategorii NEET, tj.
    • jest osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat oraz
    • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) oraz
    • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, a także w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie nie brała udziału w szkoleniach mających na celu aktywizację finansowanej ze środków publicznych)
   2. zamieszkuje na terenie subregionu centralnego woj. śląskiego
    [zgodnie z wykazem powiatów „OBSZAR REALIZACJI”]
    [WAŻNE! miejsce zamieszkania zgodnie z Kodeksem Cywilnym tj. „Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”, „Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania”]
   3. deklaruje rejestrację działalności gospodarczej na obszarze subregionu centralnego
   4. utraciła zatrudnienie po 1 marca 2020 w skutek pandemii COVID-19, tj.
    • osoba, która wypowiedziała pracodawcy umowę lub
    • osoba, której pracodawca wypowiedział umowę lub
    • osoba, która rozwiązała umowę z pracodawcą na mocy porozumienia stron lub
    • osoba, z którą pracodawca rozwiązał umowę na mocy porozumienia stron lub
    • osoba, z którą pracodawca nie przedłużył umowy lub
    • osoba, z która pracodawca rozwiązał umowę (np. z przyczyn finansowych, redukcji etatu itp.) lub
    • osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją (od dnia zamknięcia działalności gospodarczej do dnia poprzedzającego dzień przystąpienia do udziału w projekcie musi upłynąć okres minimum 12 miesięcy)

  UWAGA! Rozwiązanie umowy z winy pracownika (np. zwolnienie dyscyplinarne) nie jest traktowane jako utrata zatrudnienia w wyniku COVID-19.

 1. nie należy do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1. POWER oraz nie jest wykluczona z możliwości udziału w projekcie
  [szczegółowy wykaz wykluczenia z udziału w projekcie znajduje się w Regulaminie rekrutacji]

Spełniasz powyższe kryteria i nie chcesz przegapić naboru?

Wypełnij  ⇒FORMULARZ⇐, a my poinformujemy Cię o planowanym terminie naboru 😉


OBSZAR REALIZACJI:

Centralny subregion woj. śląskiego obejmujący:

 • Powiat będziński
 • Powiat bieruńsko-lędziński
 • Powiat gliwicki
 • Powiat lubliniecki
 • Powiat mikołowski
 • Powiat pszczyński
 • Powiat tarnogórski
 • Powiat zawierciański
 • Powiat Bytom
 • Powiat Chorzów
 • Powiat Dąbrowa Górnicza
 • Powiat Gliwice
 • Powiat Jaworzno
 • Powiat Katowice
 • Powiat Mysłowice
 • Powiat Piekary Śląskie
 • Powiat Ruda Śląska
 • Powiat Siemianowice Śląskie
 • Powiat Sosnowiec
 • Powiat Świętochłowice
 • Powiat Tychy
 • Powiat Zabrze


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia 80 osób (w tym 44 kobiet) bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z subregionu centralnego woj. śląskiego [zgodnie z Kodeksem Cywilnym], które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 w wyniku negatywnych skutków pandemii COVID-19, poprzez wsparcie finansowe w założeniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy w okresie IV 2021 – III 2023.


ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

  1. Badanie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej [IV 2021 – III 2022]
  2. Usługi szkoleniowe przed rozpoczęciem działalności gospodarczej [VI 2021 – IV 2022]
  3. Ocena wniosków przez komisję oceny wniosków [VIII 2021 – V 2022]
  4. Bezzwrotna dotacja oraz kontrola działalności [IX 2021 – VI 2023]
  5. Finansowe wsparcie pomostowe [IX 2021- II 2023]

PLANOWANE EFEKTY:

  1. minimum 80 osób uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje
  2. 80 osób utworzy własną działalność gospodarczą

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3.867.735,20 zł, w tym wkład Unii Europejskiej: 3.259.727,23 zł

OKRES REALIZACJI:  01.04.2021 – 31.06.2023

 

PLAKAT PROJEKTU