KOPALNIA BIZNESU!

– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.

 

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

REKRUTACJA DO PROJEKTU

1. Jak można wziąć udział w projekcie?

Należy wypełnić i złożyć w terminie naboru Formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej.

 


2. Skąd wziąć informację o terminach naborów?

Informacja o planowanym terminie naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów. Istnieje również możliwość wypełnienia => FORMULARZA <= znajdującego się na stronie internetowej projektu, a informacja o planowanym naborze zostanie wysłana do danej osoby na podany e-mail lub/i sms.

 


3. Czy osoba, która pozostała bez pracy (po 1 marca 2020) w wyniku ustania umowy zawartej na czas określony kwalifikuje się do udziału w projekcie? 

Jeżeli przyczyną ustania umowy jest pandemia COVID-19, to tak. Jeżeli przyczyna jest inna, to nie.  

 


4. Czy do projektu kwalifikują się osoby, które utraciły pracę w wyniku porozumienia stron? 

Nie. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby zwolnione z pracy w wyniku trudnej sytuacji danego pracodawcy w związku z pandemią COVID-19 albo osoby, którym nie zostały przedłużone umowy.

[Aktualizacja z dnia 04.10.2021] TAK. Zgodnie z uzyskaną zgodą z WUP w Katowicach w projekcie mogą brać udział osoby, które utraciły zatrudnienie w związku z pandemią COVID-19 w wyniku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron.

 


5. Czy osoba, która utraciła pracę po 1 marca 2020, a w międzyczasie otrzymała nowe zatrudnienie (które zakończy się np. we wrześniu) również należy do kategorii osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020?

Jeżeli osoba utraci zatrudnienie, ale znajdzie nową pracę, którą również utraci, może przystąpić do projektu pod warunkiem, że utrata pracy wykonywanej bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu spowodowana jest trudną sytuacją pracodawcy w wyniku wystąpienia pandemii.

 


6. Jak weryfikuje się czy umowa została rozwiązana czy nieprzedłużona w wyniku COVID-19?

Na etapie rekrutacji do projektu Kandydat składa oświadczenie, które stanowi element Formularza Rekrutacyjnego.

Na etapie przyjęcia do projektu:

 • oświadczenie uczestnika projektu o utracie zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej po 1 marca 2020 roku w wyniku negatywnych czynników wywołanych pandemią COVID19 (załącznik nr 9 do  Regulaminu),
 • kopia umowy o pracę i/lub świadectwo pracy bądź kopię umowy cywilnoprawnej bądź aktualny wydruk z CEIDG/KRS bądź inny równoważny dokument potwierdzający zamknięcie firmy.

 


7. Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

Nie. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów premiujących uzyskanych za spełnianie kryteriów dodatkowych.

 


8. W tym roku 16 września kończę 30 lat czy mogę przystąpić do projektu?

Tak, jeżeli data rozpoczęcia udziału w projekcie nastąpi nie później niż do 15 września 2021 roku tj. kiedy dana osoba ma 29 lat.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie rozumiana jest jako udział w pierwszej formie wsparcia szkoleniowego, co następuje po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego.

DOTACJA I WSPARCIE POMOSTOWE

1. Czy w ramach dotacji można zakupić używany środek trwały?

Tak, w wyjątkowych sytuacjach w ramach dotacji można zakupić używany środek trwały pod warunkiem spełnienia łącznie kilku warunków:

 • sprzedający środek trwały musi wystawić deklarację określającą jego pochodzenie,
 • sprzedający środek trwały potwierdza w deklaracji, że w okresie ostatnich 7 lat używany środek trwały nie był współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
 • cena zakupionego środka trwałego używanego, nie może przekraczać jego wartości rynkowej i musi być niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

 


2. Czy w ramach dotacji można kupić kasę fiskalną?

Zakup kasy fiskalnej można sfinansować w ramach dotacji ale tylko pod warunkiem że Uczestnik nie będzie korzystał z ulgi na zakup kasy fiskalnej – nie może dochodzić do podwójnego finansowania.

Jeśli uczestnik planuje skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej nie może ubiegać się o jej dofinansowanie w ramach projektu.

Nie ma możliwości sfinansowania zakupu kasy fiskalnej w ramach wsparcia pomostowego.

Zwrot kosztów na zakup kasy fiskalnej on-line https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-korzystac-z-kasy-fiskalnej/proc_1650-zwrot-kosztow-na-zakup-kasy-fiskalnej-on-line

 


3. Czy w ramach dotacji albo wsparcia pomostowego można zaplanować koszt szkolenia?

W ramach uzyskanego wsparcia tj. dotacji oraz wsparcia pomostowego nie jest dopuszczalne finansowanie kosztów szkoleń.

Uczestnik już poza projektem może ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia w ramach Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl składając dokumenty u odpowiednego Operatora – więcej na stronie https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-slaskie

Ponadto niemożliwym do sfinansowania w ramach finansowego wsparcia pomostowego są m.in. koszty:

 • narzędzi/sprzętów, które są wydatkami inwestycyjnymi;
 • szkoleń i doradztwa, gdyż celem wsparcia pomostowego jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w pierwszym okresie prowadzenia działalności, a nie ponoszenie fakultatywnych kosztów wspierających jego rozwój;
 • różnego rodzaju opłat, których źródłem jest brak należytej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika (np. kary, mandaty, odsetki karne, itp).

 


4. Na jaki okres przyznawane jest wsparcie pomostowe?

Wsparcie pomostowe przyznawane jest na okres pierwszych 6 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z CEIDG/KRS.

W projekcie nie ma możliwości przedłużenia wsparcia pomostowego.

 


5. W ramach biznesplanu wskazałem określone PKD, chciałbym jednak dodać nowe PKD jak to zrobić?

Każda zmiana biznesplanu w odniesieniu do nazwy firmy, siedziby firmy, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, PKD, formy organizacyjno-prawnej, formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym, kwestii podatku VAT  itp. wymaga zgody Beneficjenta. Uczestnik zobowiązany jest przedstawić pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia danej zmiany. Beneficjent ma możliwość wyrażenia zgody lub  nie wyrażenia zgody na zaproponowane przez Uczestnika zmiany.

Po zakończeniu okresu 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, dany przedsiębiorca przestaje być Uczestnikiem projektu w związku z czym może wprowadzać dowolne zmiany bez informowania Beneficjenta o tym fakcie.

 


6. Czy mogę ponosić wydatki w ramach dotacji po założeniu działalności, a przed podpisaniem umowy?

Tak, Uczestnik może ponosić wydatki w ramach dotacji po założeniu działalności, a przed podpisaniem umowy jednak na własne ryzyko.
Zaleca się aby wydatkowanie środków nastąpiło dopiero po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia dotacji.
W sytuacji w której Uczestnik  nie będzie w stanie wnieść zabezpieczenia dotacji czy nie dopełni innych formalności związanych z zawarciem umowy i nie nastąpi wpłata środków, Uczestnik nie będzie miał możliwości odzyskania poniesionych środków.

 


7. Czy w ramach dotacji można sfinansować koszt strony internetowej?

W ramach dotacji możliwe jest sfinansowanie kosztu utworzenia tylko takiej strony internetowej, za pośrednictwem której prowadzona będzie sprzedaż towarów lub usług (tzw. sklep internetowy) – wymagane jest przeniesienie autorskich praw majątkowych  na Uczestnika projektu.

Nie jest możliwe w ramach dotacji sfinansowanie strony o charakterze promocyjno-informacyjnym.

 


8. Czy w ramach wsparcia pomostowego można sfinansować koszt strony internetowej?

Koszt utworzenia strony internetowej o charakterze promocyjno-informacyjnym powinien być sfinansowany w ramach wsparcia pomostowego.

Koszt utworzenia strony internetowej, za pośrednictwem której prowadzona będzie sprzedaż towarów lub usług (tzw. sklep internetowy) powinien być sfinansowany w ramach dotacji.

W każdym z powyższych przypadków koszt prowadzenia strony internetowej powinien być finansowany w ramach wsparcia pomostowego.

 


9. Czy w ramach dotacji można sfinansować koszt licencji (wartości niematerialne i prawne)?

Tak, w ramach dotacji można zaplanować wydatki w ramach wartości niematerialnych i prawnych (np. autorskie prawa majątkowe, licencje) przy czym okres użyteczności tych licencji itp. musi być dłuższy niż 12 miesięcy.

 


10. Jak prawidłowo sporządzić „ZESTAWIENIE TOWARÓW I USŁUG” w biznesplanie z załącznikiem nr 5 „Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia” do biznesplanu?

Aby łatwiej zobrazować sposób wypełniania wykorzystany zostanie przykład

Uczestnik zaplanował wydatki na kwotę 27.000,00 zł w tym zakup auta za 20.000,00 zł, telefonu – 3.000,00 zł i laptopa 4.000,00 zł [wszystko podajemy w kwotach brutto]

 

W biznesplanie w części „ZESTAWNIENIE TOWARÓW I USŁUG” należy wpisać wszystkie planowane wydatki inwestycyjne (zarówno te finansowane w ramach dotacji jak i wkładu własnego) – w omawianym przez nas przykładzie należy wskazać auto za 20.000,00 zł, telefon – 3.000,00 zł i laptop – 4.000,00 zł [wszystko w kwotach brutto]

 

W załączniku nr 5 „Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji” Uczestnik wykazuje wydatki tylko do kwoty 23 050,00 zł (czyli wykazuje to co planuje sfinansować w ramach dotacji) w omawianym przez nas przykładzie może sfinansować – auto za 20.000,00 zł, telefon – 3.000,00 zł i z laptopa tylko brakującą część (50 zł –uzasadnieniu wydatku zaleca się wskazać, iż ile wynosi kwota całego wydatku – ale nie jest to konieczne)  [wszystko podajemy w kwotach brutto]

(WAŻNE! – zalecamy żeby pomniejszone dofinansowanie dotyczyło tylko jednej pozycji z zaznaczeniem której pozycji to dotyczy)

 

W biznesplanie w części 2. „ŹRÓDŁA FINANSOWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z URUCHOMIENIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA”

W części środki własne* / Inne źródła – wskazujemy brakującą kwotę tj. 3.950,00 zł ( 27.000,00 – 23.050,00 zł) [wszystko w kwotach brutto]

 


11. Jak wypełnić Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis kiedy nie mam założonej jeszcze działalności gospodarczej?

Przy uzupełnianiu Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sytuacji kiedy Uczestnik nie ma jeszcze założonej działalności gospodarczej należy wypełnić dokument zgodnie z instrukcją Zał.-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-DLA OSOBY KTÓRA NIE MA ZAŁOŻONEJ JESZCZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 


12. Jak wypełnić Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis kiedy mam założoną działalność gospodarczą?

Przy uzupełnianiu Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w sytuacji kiedy Uczestnik  ma założoną działalności gospodarczą należy wypełnić dokument zgodnie z instrukcją Zał.-4-Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis-DLA OSOBY KTÓRA ZAŁOŻYŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZABEZPIECZENIE DOTACJI I WSPARCIA POMOSTOWEGO

1.Dlaczego muszę wnieść zabezpieczenie dotacji i wparcia pomostowego?

Dany Uczestnik przystępując do projektu akceptuje zapisy Regulaminów w ramach których zobowiązuje się zabezpieczyć dotacje i wsparcie pomostowe jedną z dostępnych form.

Dlatego też Beneficjent jest zobowiązany zabezpieczyć przekazane Uczestnikowi środki na wypadek niewywiązania się Uczestnika z zapisów dokumentów w szczególności jeżeli Uczestnik:

 • prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia, tj. dokonał jej zamknięcia lub likwidacji. Do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
 • zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • na podstawie kontroli stwierdzony zostanie brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Beneficjent nie uzyskał lub nie był w stanie uzyskać od uczestnika projektu dokumentów rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego oraz  weryfikacji faktu prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykorzystał całość lub część przyznanego wsparcia finansowego niezgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami regulaminu czy umowy, w tym  przepisami określającymi warunki udzielania pomocy de minimis
 • zmienił formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia, za wyjątkiem zawiązania spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej przez Uczestników projektu prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz sytuacji uzyskania uprzedniej zgody Beneficjenta,
 • nie wypełnił, bez usprawiedliwienia, zobowiązań wynikających z umowy i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnienia lub nie przedstawił w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie stosownych wyjaśnień,
 • przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania wsparcia finansowego, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie całości otrzymanego wsparcia,
 • udzielił zamówienia publicznego osobom, z którymi łączy lub łączył go związek małżeński, stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa i/ lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • nie usunął braków lub nie złożył wyjaśnień, dotyczących całości zestawienia poniesionych ze wsparcia finansowego wydatków,
 • otrzymane środki zostały w całości wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
 • przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania finansowego wsparcia pomostowego, jeśli oświadczenia te mają wpływ na prawidłowe wydatkowanie całości otrzymanego wsparcia.

Lub inne wykazane w regulaminie oraz poszczególnych umowach.

 

W przypadku naruszenia zapisów umów Beneficjent wzywa Uczestnika do zwrotu środków. W sytuacji w której uczestnik uchyla się od zapłaty środków Beneficjent wykorzysta wniesione zabezpieczenie do odzyskania środków.


 

2. Rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej dnia 20.04.2022 r. W jakich okresach powinienem rozliczać wsparcie pomostowe?

Finansowe wsparcie pomostowe rozlicza się w miesiącach/okresach rozliczeniowych, a nie miesiącach kalendarzowych. Oznacz to, że jeśli Uczestnik rozpoczął działalność 20.04.2022 pierwszy okres rozliczeniowy przypada od 20.04.2022 do 19.dnia następnego miesiąca tym samym poszczególne miesiące/okresy rozliczeniowe przedstawiają się następująco:

 1. od 20.04.2022 do 19.05.2022
 2. od 20.05.2022 do 19.06.2022
 3. od 20.06.2022 do 19.07.2022
 4. od 20.07.2022 do 19.08.2022
 5. od 20.08.2022 do 19.09.2022
 6. od 20.09.2022 do 19.10.2022

 


 

3. Jakie dokumenty finansowe należy wskazać w rozliczeniu za dany miesiąc rozliczeniowy – czy istotna jest data wystawienia dokumentu finansowego czy data poniesienia wydatku?

rozliczeniu wsparcia pomostowego za dany okres rozliczeniowy należy wskazać tylko te dokumenty finansowe, które zostały opłacone w danym okresie rozliczeniowym.

Nie jest możliwe rozliczenie w ramach wsparcia pomostowego dokumentów finansowych, które nie zostały opłacone.

DLA PRZYKŁADU wykorzystamy trzy pierwsze okresy rozliczeniowe:

 1. od 20.04.2022 do 19.05.2022 (pierwszy okres rozliczeniowy)
 2. od 20.05.2022 do 19.06.2022 (drugi okres rozliczeniowy)
 3. od 20.06.2022 do 19.07.2022 (trzeci okres rozliczeniowy)

Przykład 1: Uczestnik otrzymał fakturę z dnia 18.05.2022 (pierwszy okres rozliczeniowy), a opłacił ją 20.05.2022 (przelewem/gotówką) (drugi okres rozliczeniowy)

 • Taką fakturę należy rozliczyć w drugim okresie rozliczeniowym (liczy się data zaksięgowania przelewu). Nie jest istotna data wystawienia faktury a data jej zapłaty.

Przykład 2: Uczestnik otrzymał fakturę z dnia 20.05.2022 (drugi okres rozliczeniowy), a opłacił ją 20.05.2022 (przelewem/gotówką) (drugi okres rozliczeniowy)

 • Taką fakturę należy rozliczyć w drugim okresie rozliczeniowym od 20.05.2022 do 19.06.2022  gdyż liczy się data zaksięgowania przelewu.

Przykład 3: Uczestnik otrzymał fakturę z dnia 19.06.2022 (drugi okres rozliczeniowy), a opłacił ją 19.06.2022 (przelewem) (drugi okres rozliczeniowy) ale przelew został zaksięgowany (20.06.2022) (trzeci okres rozliczeniowy)

 • Taką fakturę należy rozliczyć w trzecim okresie rozliczeniowym tj. od 20.06.2022 do 19.07.2022 (liczy się data zaksięgowania przelewu).

Uwaga! w przypadku płatności przelewem ostatniego dnia rozliczeniowego nie jest istotna data ustawienia przelewu tylko data zaksięgowania przelewu. W sytuacji gdy Uczestnik chce mieć pewność, że dany przelew zostanie zaksięgowany w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego zaleca się wykonanie przelewu natychmiastowego.


 

4. Czy niewykorzystanie w danym miesiącu rozliczeniowym finansowe wsparcie pomostowe może być wykorzystane w kolejnym miesiącu?

Nie. Nie ma możliwości wydatkowania nierozliczonego wsparcia pomostowego z danego miesiąca rozliczeniowego w miesiącu następny. Tym samym niewykorzystani kwota finansowego wsparci pomostowego będzie musiała być  zwrócona do Projektodawcy.

 


 

5. Czy poręczycielem może być małżonek Uczestnika projektu?

W przedmiotowym projekcie nie jest dopuszczalne poręczanie dotacji czy wsparcia pomostowego przez małżonka Uczestnika.

 


 

6. Gdzie znajdę informację nt. zabezpieczeń?

Informacja dostępna jest w Regulaminie rekrutacji oraz Regulaminie przyznawania środków finansowych na stronie projektu https://rfp.pl/index.php/aktualne-projekty/projekty-dokumenty-do-pobrania/ a także w części ZABEZPIECZENIA BEZZWROTNEJ DOTACJI I FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

 


7. Czy  w przypadku zabezpieczenia umowy na dotację i umowy na wsparcie pomostowe poręczycielami mogą być te same osoby?

Tak, w przypadku zabezpieczenia umowy na dotację i umowy na wsparcie pomostowe poręczycielami mogą być te same osoby, z zastrzeżeniem iż na moment podpisania danej umowy muszą spełniać wymagania stawiane poręczycielom zgodnie z zapisami _REGULAMINU PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH .