KOPALNIA BIZNESU!

– bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP w wieku 18-29 lat zamieszkujących subregion centralny województwa Śląskiego, które utraciły zatrudnienie
po 1 marca 2020 r.

 

FAQ – PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Jak można wziąć udział w projekcie?

Należy wypełnić i złożyć w terminie naboru Formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej.

 


2. Skąd wziąć informację o terminach naborów?

Informacja o planowanym terminie naboru zostanie ogłoszona na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu, na co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem naboru dokumentów. Istnieje również możliwość wypełnienia => FORMULARZA <= znajdującego się na stronie internetowej projektu, a informacja o planowanym naborze zostanie wysłana do danej osoby na podany e-mail lub/i sms.

 


3. Czy osoba, która pozostała bez pracy (po 1 marca 2020) w wyniku ustania umowy zawartej na czas określony kwalifikuje się do udziału w projekcie? 

Jeżeli przyczyną ustania umowy jest pandemia COVID-19, to tak. Jeżeli przyczyna jest inna, to nie.  

 


4. Czy do projektu kwalifikują się osoby, które utraciły pracę w wyniku porozumienia stron? 

Nie. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby zwolnione z pracy w wyniku trudnej sytuacji danego pracodawcy w związku z pandemią COVID-19 albo osoby, którym nie zostały przedłużone umowy.

 


5. Czy osoba, która utraciła pracę po 1 marca 2020, a w międzyczasie otrzymała nowe zatrudnienie (które zakończy się np. we wrześniu) również należy do kategorii osób, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020?

Jeżeli osoba utraci zatrudnienie, ale znajdzie nową pracę, którą również utraci, może przystąpić do projektu pod warunkiem, że utrata pracy wykonywanej bezpośrednio przed przystąpieniem do projektu spowodowana jest trudną sytuacją pracodawcy w wyniku wystąpienia pandemii.

 


6. Jak weryfikuje się czy umowa została rozwiązana czy nieprzedłużona w wyniku COVID-19?

Na etapie rekrutacji do projektu Kandydat składa oświadczenie, które stanowi element Formularza Rekrutacyjnego.

Na etapie przyjęcia do projektu:

  • oświadczenie uczestnika projektu o utracie zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej po 1 marca 2020 roku w wyniku negatywnych czynników wywołanych pandemią COVID19 (załącznik nr 9 do  Regulaminu),
  • kopia umowy o pracę i/lub świadectwo pracy bądź kopię umowy cywilnoprawnej bądź aktualny wydruk z CEIDG/KRS bądź inny równoważny dokument potwierdzający zamknięcie firmy.

 


7. Czy o przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń?

Nie. Ostatecznego wyboru uczestników projektu dokonuje się na podstawie sumy wyniku oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego, wyniku rozmowy z Doradcą Zawodowym oraz punktów premiujących uzyskanych za spełnianie kryteriów dodatkowych.

 


8. W tym roku 16 września kończę 30 lat czy mogę przystąpić do projektu?

Tak, jeżeli data rozpoczęcia udziału w projekcie nastąpi nie później niż do 15 września 2021 roku tj. kiedy dana osoba ma 29 lat.

Data rozpoczęcia udziału w projekcie rozumiana jest jako udział w pierwszej formie wsparcia szkoleniowego, co następuje po podpisaniu Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego.