Zapytanie ofertowe na „Wykonanie aplikacji mobilnej obsługi klientów ŚRFP”

Cele aplikacji:

 • Pozyskanie kontaktów nowych potencjalnych klientów
 • Ułatwienie kontaktu klientom z ŚRFP
 • Umożliwienie szybkiego złożenia wniosku o poręczenie w ramach pakietu
 • Ułatwienie klientom pozyskania informacji dotyczących ich pakietu wadialnego
 • Możliwość jedno- i dwukierunkowej komunikacji z klientem poprzez czat, reklamy i powiadomienia
 • Prezentacja możliwości Funduszu w zakresie rozwoju nowoczesnych technologii

Zamówienie dotyczy:

 • Wykonania prac analitycznych dotyczących opracowania aplikacji mobilnej
 • Opracowania projektu graficznego aplikacji
 • Wykonania aplikacji mobilnej działającej na systemach Android
 • Wykonania panelu administracyjnego zarządzania aplikacją
 • Wykonanie połączeń i pobranie danych z systemu źródłowego Zleceniodawcy poprzez panel aplikacji
 • Wykonania panelu czat z klientem
 • Wykonanie testów aplikacji
 • Opublikowanie aplikacji w sklepie Google Play

Opis funkcjonalności aplikacji:

 1. Ekran startowy:
  1. logo funduszu oraz nazwa aplikacji
  1. ekran podzielony poziomo na dwie części
  1. górna część to ekran pierwszego kontaktu klienta (niezalogowanego) składającego się z elementów:
   1. sloganu dotyczącego możliwości uzyskania informacji o pakiecie wadialnym
   1. pola tekstowego na uzupełnienie numeru NIP przedsiębiorcy
   1. pola numer telefonu kontaktowego
   1. zgody regulaminowe i marketingowe
   1. przycisku „wyślij”
  1. po wybraniu akcji „wyślij”:
   1. pobierze podstawowe dane na temat przedsiębiorczy z bazy GUS i API v2 CEIDG
   1. system zarejestruje wpis w bazie CRM zleceniodawcy poprzez REST API, przekazując pobrane dane oraz dane kontaktowe klienta
   1. wyśle powiadomienie e-mail oraz sms do wybranych osób o nowym zgłoszeniu wraz z danymi z formularza uzupełnionego przez Klienta oraz uzupełni wiadomość o dane pobrane z GUS
   1. system musi posiadać panel konfiguracyjny w/w powiadomień w celu zarządzania listą osób, do których mają być wysyłane powiadomienia oraz szablonami ich treści
  1. klient otrzyma informację SMS, że wkrótce skontaktuje się z nim pracownik Funduszu
  1. dolna część ekranu to panel logowania dla już zarejestrowanych w systemie klientów oraz posiadających pakiet. Ekran będzie składać się z pól:
   1. login / adres email
   1. hasło
   1. przycisk „zaloguj” oraz przycisk „nie pamiętam hasła”
  1. trzecim elementem ekranu startowego jest poziome menu na dole ekranu, składające się z pozycji:
   1. Ekran startowy
   1. Czat
   1. Kontakt
 • Ekran kontakt, zawierający:
  • pełne dane rejestrowe spółki
  • adres
  • mapa dojazdu
  • telefony kontaktowe
  • adresy e-mail
  • bezpośrednie kontakty do działów funduszu
  • w/w treści muszą mieć możliwość edycji przez pracowników Funduszu bez konieczności ponownej instalacji aplikacji przez Klientów
 • Czat:
  • Będzie umożliwiał natychmiastową komunikację z pracownikami Funduszu
  • Pracownik/-cy funduszu obsługujący klientów będę mieli uruchomiony na swoich stanowiskach (komputerach) program do obsługi czatów
  • W momencie, gdy Klient wyśle pierwszą wiadomość, pracownik zostanie powiadomiony o tym na ekranie swojego komputera z przyciskiem „Podejmij czat”
  • Jeżeli rozmowa klienta nie zostanie podjęta przez X minut, wówczas system wyśle dodatkowe powiadomienia e-mail i sms do zalogowanych i uprawnionych do obsługi czatu pracowników Funduszu
  • W momencie, gdy żaden z pracowników Funduszu nie będzie miał aktywnej aplikacji czatu na swoim stanowisku, wówczas klient, po wejściu w tą zakładkę otrzyma informację, że w tej chwili nie ma dostępnych żadnych konsultantów
  • Pracownik Funduszu będzie mógł jednocześnie obsługiwać wiele rozmów z klientami
  • Historia czatu będzie rejestrowana z możliwością przeglądania archiwum w panelu zarządzania aplikacją
 • System powiadomień Push-up:
  • Każda osoba, która pobierze aplikację, będzie mogła otrzymywać powiadomienia.
  • Panel aplikacji musi posiadać formularz z możliwością wysyłki dowolnej treści powiadomień dla wybranej osoby lub wszystkich
  • Informacje te będą mogły być również wysyłane z systemu eSOP Zleceniodawcy, a panel aplikacji musi posiadać system REST Api, za pomocą którego będzie otrzymywać informację o powiadomieniach, które mają być przekazane klientom

Ekrany Klienta po zalogowaniu:

 • Baza kont / użytkowników dla klientów:
  • Panel zarządzania aplikacji musi posiadać moduł użytkowników (klientów) systemu
  • Każdy użytkownik będzie posiadać dodatkowo pole zewnętrzny numer identyfikacyjny – zawierający ID użytkownika z systemu zleceniodawcy eSOP
  • System musi posiadać panel z formularzem rejestracji i aktywacji konta klienta obsługiwany przez pracownika Funduszu
 • Ekran po zalogowaniu – startowy będzie składać się z:
  • ekranu startowego / powitalnego zawierającego:
   • Nazwę zalogowanego przedsiębiorcy
   • Informację, czy posiada pakiet wadialny, jeżeli tak, to ilość dni do końca ważności oraz suma wolnych i zajętych środków w pakiecie
   • Dodatkowe informacje o koncie klienta będą pobierane przez panel aplikacji z REST Api udostępnionego z systemu eSOP na podstawie przypisanego w jego profilu ID zewnętrznego
  • menu wysuwanego z lewej strony, zawierającego opcje:
   • Ekran startowy
   • Złóż wniosek o wadium do przetarg
   • Pakiety wadialne
   • Archiwum przetargów 24 m-ce
 • Złóż wniosek o przetarg:
  • Będzie zawierał formularz umożliwiający złożenie wniosku o wadium do przetargu, o ile klient posiada aktywny pakiet wadialny
  • Formularz będzie zawierać te same pola, które są obecnie dostępne we wniosku online
  • System zarejestruje wniosek do bazy eSOP poprzez REST Api
 • Pakiety wadialne:
  • Wyświetli Klientowi listę aktywnych pakietów wadialnych wraz z podsumowaniem informacji o dostępnych / wykorzystanych środkach oraz dacie jego ważności – dane zostaną pobrane poprzez REST API systemu eSOP
  • Przycisk „Odnów pakiet” – spowoduje wysłanie wiadomości email/sms do pracownika Funduszu z prośbą o kontakt do klienta w celu przedłużenia oferty
 • Archiwum poręczeń wadialnych:
  • Lista złożonych przez klienta wniosków o udzielenie poręczenia w ramach pakietu wadialnego
  • Nazwa przetargu, kwota, status wniosku i pozostałe dane
  • Po kliknięciu: szczegółowe dane o złożonym wniosku

Termin wykonania aplikacji: do końca roku 2022.

Gwarancja i wsparcie techniczne:

 1. Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne do upływu 24 miesięcy od odbioru aplikacji
 2. Wykonawca zobowiązuje się do stałego monitorowania pracy aplikacji pod kątem nieprawidłowego działania, aktualizacji bezpieczeństwa, incydentów bezpieczeństwa, a w razie potrzeby, bez zbędnej zwłoki wykona prace zapobiegające ich skutkom, według zatwierdzonej procedury (w dni robocze w godz. 8-16, czas reakcji: nie więcej niż 24h od zgłoszenia)
 3. Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy od wdrożenia aplikacji wsparcie helpdesk – pomocy technicznej, za pomocą drogi telefonicznej, mailowej oraz poprzez formularz zgłoszenia w Systemie

Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania ŚRFP prawa do:

– odsprzedaży aplikacji,

– dystrybucji aplikacji,

– dokonywania zmian w aplikacji,

– udzielania sublicencji aplikacji.

W przypadku pytań:

 • preferowany kontakt mailowy: annac@rfp.pl
 • telefonicznie pod numerem tel. 501-402-689

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać na jeden z wybranych sposobów:

 • listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, lub
 • przesłać mailem na adres annac@rfp.pl,

w terminie do dnia 31 października 2022 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji mobilnej obsługi klientów ŚRFP”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową najpóźniej w dniu 10 listopada 2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.