Zapytanie ofertowe na druk 500 szt. kalendarzy na biurko na rok 2023

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wydruk 500 szt. kalendarzy na biurko na rok 2023, zgodnie z wymaganiami i projektem zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę druku 500 szt. kalendarzy na biurko (namiot standard ze zrywanymi kartkami) – plik poglądowy w załączeniu (KLIKNIJ TUTAJ).

wymiary: 15 cm x 13 cm
 kalendarz: druk pełnokolorowy CMYK
karton 240 g/m2
 kalendarium:

 

 

 

 

 

  termin realizacji:

poziome – jednomiesięczne z imionami – 13 cm x 7,5 cm

offset 80 g/m2
zrywane (12 miesięcy)

kolory:
– czerwone – niedziele i święta polskie
– szare – soboty
– czarne – pozostałe dni

max 7 dni roboczych od przesłania pliku do druku

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU CENOWYM POBIERZ TUTAJ w formie wiadomości e-mail na adres annac@rfp.pl albo przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, w terminie do dnia 17 października 2022 r. do godziny 15.00 z dopiskiem: „Oferta na druk kalendarzy na biurko”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 26 października 2022 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny,
w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.