Zapytanie ofertowe na prace programistyczne oraz rozwój Elektronicznego Systemu Obsługi Poręczeń.

Przedmiotem zapytania są prace programistyczne oraz rozwój Elektronicznego Systemu Obsługi Poręczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: KLIKNIJ TUTAJ

Miejsce i termin składania ofert:

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert:

Ofertę należy przesłać na dedykowanym formularzu cenowym KLIKNIJ TUTAJ w terminie do dnia 18 września 2020 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Prace programistyczne oraz rozwój Elektronicznego Systemu Obsługi Poręczeń”:

lub

  • listownie na adres: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice

lub

  • złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o. w Katowicach, Al. Roździeńskiego 188.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej w dniu 30 września 2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.