Zapytanie ofertowe na wydruk i dostawę 500 szt. ulotek

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Druk i dostawa 500 szt. ulotek, zgodnie z wymaganiami zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę druku 500 szt. ulotek wraz z kosztem dostawy, wg projektu zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

  • Nakład: 500 szt.
  • Rozmiar: DL (99 x 210 mm)
  • Papier: kreda biała mat 250 g/m2
  • Nadruk: 4+4 (przód i tył pełny kolor)

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU CENOWYM (POBIERZ TUTAJ) w formie wiadomości e-mail na adres annac@rfp.pl albo przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, w terminie do dnia 11 marca 2020 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na druk ulotek”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 16 marca 2020 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.