Zapytanie ofertowe na wykonanie strony internetowej www.rfp.pl

Przedmiot zamówienia:

– zaprojektowanie i przygotowanie projektu graficznego strony www.rfp.pl,

– wykonanie strony internetowej w oparciu o zatwierdzony projekt graficzny i wprowadzenie treści i materiałów graficznych na wymienione w opisie podstrony.

Szczegółówa treść zapytania TUTAJ

Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać mailem na adres: biuro@rfp.pl lub listownie, albo złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglanej 4, 40-514 Katowice w terminie do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie strony www”.

Rozstrzygnięcie postępowania:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie, najpóźniej w dniu 31 lipca 2019 r.

Wszelkie pytania dot. oferty należy kierować na adres mailowy: biuro@rfp.pl.

UWAGA! Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania!

Z uwagi na trwające rozmowy dotyczące procedury ofertowej, termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego zostaje przesunięty na dzień 07.08.2019 r.