ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ TONERÓW DO DRUKAREK HP

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu tonerów do drukarek: HP LaserJet Pro 400 i HP LaserJet Pro MFP M227 sdn.

Prosimy o przedstawienie wyceny oryginalnych tonerów w wersjach:

  • 1 szt. – pojedynczy toner CF 280 X – o wydajności 6800 stron,
  • 1 szt. – dwupak CF 280 XD – o wydajności 6800 stron każdy,
  • 1 szt. – pojedynczy toner CF 230XC – wydajność 3500 stron.

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 (formularz cenowy).

Prosimy o przedstawienie wyceny wyłącznie oryginalnych tonerów.

Oferent zobowiązuje się do dostarczania zamawianego towaru w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Warunki płatności: przelew 7-14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę, w formie wypełnionego formularza cenowego (załącznik nr 1), należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Ceglana 4, 40-514 Katowice albo przesłać mailem na adres annac@rfp.pl w terminie do dnia 25 maja 2018 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Tonery HP”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową, najpóźniej w dniu 30 maja 2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.