Zapytanie ofertowe dotyczące druku kalendarzy na biurko

Zapytanie ofertowe dotyczące druku kalendarzy na biurko

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wydruk 600 szt. kalendarzy na biurko na rok 2016, zgodnie z wymaganiami i projektem zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę druku 600 szt. kalendarzy na biurko (namiot standard ze zrywanymi kartkami), w zakresie realizowanego projektu – RPO WSL na lata 2007-2013. Zdjęcie poglądowe – w załączeniu.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

wymiary:

ok. 15-16 cm x 13 cm

kalendarz:

druk pełnokolorowy CMYK
karton 240 g/m2

kalendarium:

poziome – jednomiesięczne z imionami – 13 cm x 7.5 cm

offset 80 g/m2
zrywane (12 miesięcy)
kolory:
     – czerwone – niedziele i święta polskie
     – szare – soboty
     – czarne – pozostałe dni
 

termin realizacji:                  max 7 dni roboczych od przesłania pliku do druku
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia  6 listopada 2015 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Kalendarze biurkowe”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 10 listopada 2015 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.