Zapytanie ofertowe na wykonanie internetowej aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie wadium, obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy fin.

Kompletną treść zapytania znajdą Państwo TUTAJ.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 14 listopada 2014 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie aplikacji umożliwiającej złożenie wniosku o poręczenie wadium, obsługującej proces udzielania poręczeń wadialnych oraz generującej wyniki analizy finansowej”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 19 listopada 2014 r.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.