ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU I DOSTAWY PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo >> TUTAJ <<


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 09 czerwca 2014 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Projektor multimedialny”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 12 czerwca 2014 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, w tym odstąpienia od realizacji zamówienia. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.