ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. SPRZEDAŻY WIERZYTELNOŚCI ŚLĄSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZENIOWEGO SP. Z O.O.

I. SPRZEDAJĄCY:

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.
ul. Astrów 10
40-045 Katowice

Tel. (32) 785-85-85
Fax (32) 785-88-16

e-mail: biuro@rfp.pl
 

II. OPIS PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

1.       Przedmiot sprzedaży obejmuje wierzytelność przysługującą od spółki DETRUCK RENTAL Sp. z o.o. z siedzibą: 44-100 Gliwice, ul. Pszczyńska 306, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000279308, NIP: 631-25-25-253, REGON: 240640080.

2.       Wartość wierzytelności: 51.729,65 zł.

3.       Nabywca przejmie wszelkie prawa do zakupionej wierzytelności wraz z odsetkami, od momentu wpływu należności za zakupione wierzytelności, na rachunek bankowy Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.
 

III. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRZEDMIOTU SPRZEDAŻY:

1.       Oferty zawierać powinny :

·         nazwę (imię i nazwisko), siedzibę (adres), numery NIP, REGON, status prawny Oferenta,

·         określenie oferowanej ceny,

·         pisemne zobowiązanie do zapłaty oferowanej ceny,

·         wzór umowy.

2.       Sposób i termin zapłaty: przelew na rachunek bankowy wskazany w umowie, w dniu zawarcia umowy.
 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty cenowe dotyczące zakupu w/w wierzytelności można składać:

a)       pocztą elektroniczną na adres biuro@rfp.pl,

b)       listownie na adres: ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice,

c)       osobiście w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

w terminie do dnia 4 lutego 2014 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Oferta na zakup wierzytelności”.

V. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową, najpóźniej w dniu 6 lutego 2014 r.

Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Do postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.