ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2013

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. za rok 2013.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W związku z koniecznością przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania finansowego za rok 2013.

Poniżej podajemy podstawowe dane o Śląskim Regionalnym Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o. przydatne przy sporządzeniu oferty:

1.     Nazwa – Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

2.     Adres: ul. Astrów 10 ; 40-045 Katowice.

3.     Forma prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; nr KRS: 0000005627.

4.     Rok założenia 2000.

5.     Podstawowy przedmiot działalności – usługi finansowe, w tym w szczególności udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek.

6.     Liczba zatrudnionych: 6 osób na pełny etat, dodatkowo członkowie Rady Nadzorczej.

7.     Wynik finansowy za rok 2012 – zysk: 284 tys. zł, przychody z działalności: 307 tys. zł.

8.     Aktywa – 60 mln zł.

9.     Szacunkowa ilość dokumentów w skali miesiąca: 30.

10.   Brak oddziałów.

11.   Księgowość prowadzona za pomocą systemu Symfonia.

12.   Realizowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, pn. „Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego”.

13.   Zalecenie właścicieli Spółki dotyczące uwzględnienia w raporcie następujących kwestii:

·         poziomu zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń i generowanego z tego tytułu dla spółki ryzyka,

·         sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatności ich wysokości do poziomu ryzyka.

14.   Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego: luty 2014 r.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia
10 października 2013 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2013”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.