NOWY CENNIK USŁUG PORĘCZENIOWYCH

Wielkość prowizji obliczana jest jako procent od wielkości wnioskowanego kredytu/pożyczki nie zaś, jak to miało miejsce do tej pory, od wielkości poręczenia ŚRFP.

Zmiana nie spowoduje zwiększenia prowizji, ma służyć jedynie ułatwieniu obliczania jej wielkości.

Dodatkowo w strefie dla Doradców zamieszczona została aplikacja pozwalająca oszacować wielkość prowizji po zadeklarowaniu podstawowych parametrów kredytu.

Jednocześnie przypominamy, że Fundusz nalicza prowizję w oparciu o wielkość kapitału kredytu, nie uwzględniając odsetek od tego kredytu.