Procedura RPO

W ramach Funduszu RPO WSL, poręczamy kredyty oraz pożyczki zaciągane na finansowanie celów inwestycyjnych, tj.:

 • Zakupu nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu i modernizacji budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zakupu maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zakupu oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zakupu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego lub jego zorganizowanej części
 • innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

Warunki:

 1. Przedsiębiorca musi posiadać zarejestrowana siedzibę lub prowadzić inwestycję na terenie woj. śląskiego.
 2. Za udzielenie poręczenia przedsiębiorca płaci preferencyjną stawkę, zgodnie z załączonym cennikiem.
 3. Udzielone poręczenia są pomocą de minimis, o wartości 13,33% kwoty poręczenia.
 4. Za poręczenie przedsiębiorca płaci prowizję zależną od wielkości poręczanego kredytu, okresu poręczenia, udziału poręczenia w ogólnej kwocie kredytu oraz klasy (wewnętrznej oceny) przedsiębiorcy. Przykładowe stawki prowizji dla rocznego okresu poręczenia  przedstawia zamieszczona tabela:
 1. Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia
 2. Wysokość stawki prowizji zależna jest od oceny ryzyka dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur
 3. W szczególnych przypadkach, decyzją Zarządu ŚRFP, do stawki wyjściowej może zostać dodana premia za ryzyko
 4. Jeśli wysokość prowizji jest wyższa niż 2.000 zł, istnieje możliwość rozłożenia jej na 2 lub więcej równych rat
 5. Gdy okres trwania poręczanego kredytu jest dłuższy niż 12 miesięcy, prowizję oblicza się proporcjonalnie jako iloczyn stawki rocznej i liczby lat