Zapytanie ofertowe na druk 500 szt. teczek firmowych

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Druk i dostawa 500 szt. teczek firmowych, zgodnie z wymaganiami i projektem zamawiającego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zwracamy się z prośbą o wycenę druku 500 szt. teczek ofertowych wraz z transportem, wg projektu zamawiającego.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

typ produktu teczka
format A4, wykrojnik z nacięciami na wizytówkę
grubość grzbietu 5 mm
kolorystyka 4+0 Pełny kolor (CMYK) jednostronny
ilość stron zadruku 1
gramatura (g/m2) 350
rodzaj papieru (podłoże) kreda matowa (papier dwustronnie powlekany)
uszlachetnienie foliowanie zewnętrzne folią matową 1:0

Projekt teczki zostanie dopasowany do standardowego wykrojnika posiadanego przez wybranego w postępowaniu oferenta.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na załączonym FORMULARZU CENOWYM POBIERZ TUTAJ w formie wiadomości e-mail na adres annac@rfp.pl albo przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., Al. Roździeńskiego 188, 40-203 Katowice, w terminie do dnia 30 września 2022 r. do godziny 12.00 z dopiskiem: „Oferta na druk teczek firmowych”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 7 października 2022 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia, bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.