Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Regionalny Program Operacyjny 2007-2013


    
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu.

 


Realizacja celu głównego i wprowadzenie regionu na ścieżkę dynamicznego wzrostu wymaga stworzenia korzystnych warunków do przeobrażenia gospodarki opartej na przemyśle ciężkim w gospodarkę opartą na wiedzy i informacji. Sukces regionu zależy w dużej mierze również od przezwyciężenia barier stojących na drodze zrównoważonego rozwoju, takich jak: zły stan środowiska, niedrożny system transportowy, liczne zdegradowane obszary miejskie, w których kumulują się problemy społeczne i gospodarcze, czy wysoki stopień zużycia infrastruktury edukacyjnej i zdrowotnej. Wzrost gospodarczy i poprawa jakości życia wspomagana będzie także przez umiejętne wykorzystanie potencjału turystycznego i kulturowego. Rozwój regionalny jest nierozdzielny z rozwojem lokalnym, a sukces Programu będzie w dużej mierze zależał od racjonalnej, przestrzennej organizacji procesów rozwojowych.
Rozwój rozumiany jest, jako proces zachodzący na wielu komplementarnych płaszczyznach, w tym:

 
  • gospodarczej: wzrost gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia, rozwój technologiczny i innowacje, restrukturyzacja i dywersyfikacja działalności gospodarczej,
  • społecznej: poprawa jakości życia mieszkańców, wzbogacenie tożsamości kulturowej i procesy integracyjne, rozwój usług i zasobów społecznych, wzrost mobilności zawodowej i społecznej, środowiskowej: zmniejszenie obciążeń i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie bioróżnorodności,infra-techniczej: podnoszenie jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie zasobami infrastruktury technicznej.
     

Celem Funduszu Poręczeniowego w ramach tego programu jest wspomaganie rozwoju Mikro, Małych
i Średnich Przedsiębiorców mających siedzibę lub prowadzących inwestycje na terenie województwa śląskiego, poprzez udzielanie poręczeń kredytów oraz pożyczek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL

 

Więcej informacji: www.rpo-slask.pl

Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: