Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.
Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

Poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - RPOWSL


ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z WARUNKAMI UZYSKANIA BEZPŁATNYCH PORĘCZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK INWESTYCYJNYCH UDZIELANYCH W RAMACH RPO WSL
<link>

W ramach Funduszu RPO WSL, poręczamy kredyty oraz pożyczki zaciągane na finansowanie celów inwestycyjnych, tj.:

 • zakupu nieruchomości bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • budowy, rozbudowy, adaptacji lub remontu i modernizacji budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zakupu maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zakupu oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • zakupu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego lub jego zorganizowanej części
 • innych przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 1. Przedsiębiorca musi posiadać zarejestrowana siedzibę lub prowadzić inwestycję na terenie woj. śląskiego.
 2. Za udzielenie poręczenia przedsiębiorca płaci preferencyjną stawkę, zgodnie z załączonym cennikiem.
 3. Udzielone poręczenia są pomocą de minimis, o wartości 13,33% kwoty poręczenia.
 4. Za poręczenie przedsiębiorca płaci prowizję zależną od wielkości poręczanego kredytu, okresu poręczenia, udziału poręczenia w ogólnej kwocie kredytu oraz klasy (wewnętrznej oceny) przedsiębiorcy. Przykładowe stawki prowizji dla rocznego okresu poręczenia  przedstawia zamieszczona tabela:


           KLASA
  PRZEDSIĘBIORCY
                            JAKOŚĆ KREDYTU WYJŚCIOWA STAWKA PROWIZJI W SKALI ROKU
  I Wysoka zdolność do spłaty 0,20%
  II Odpowiednia zdolność do spłaty 0,30%
  III Zdolność do spłaty jest wrażliwa na niekorzystne warunki 0,40%
  IV Zdolność do spłaty zostanie prawdopodobnie ograniczona przez niekorzystne warunki 0,50%

   
 5. Prowizja obliczana jest jako stawka procentowa liczona od kwoty poręczenia
 6. Wysokość stawki prowizji zależna jest od oceny ryzyka dokonywanej na podstawie wewnętrznych procedur
 7. W szczególnych przypadkach, decyzją Zarządu ŚRFP, do stawki wyjściowej może zostać dodana premia za ryzyko
 8. Jeśli wysokość prowizji jest wyższa niż 2.000 zł, istnieje możliwość rozłożenia jej na 2 lub więcej równych rat
 9. Gdy okres trwania poręczanego kredytu jest dłuższy niż 12 miesięcy, prowizję oblicza się proporcjonalnie jako iloczyn stawki rocznej i liczby lat
   

W każdym przypadku korzystania z poręczeń w ramach RPO wymagany jest BIZNES PLAN.

 
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: