Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - Zapytanie ofertowe dot. wykonania systemu

2017-04-14
Zapytanie ofertowe dot. wykonania systemu
Przedmiotem zapytania jest usługa wykonania systemu zgodnie z przedstawioną specyfikacją.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ (pdf).

Dodatkowe informacje dot. zapytania można uzyskać pod numerem tel.: 601 844 374.

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00, z dopiskiem: „Oferta na wykonanie systemu”.

Oferty,  które  wpłyną  po  wyznaczonym  terminie  składania  nie  będą  brane  pod  uwagę  przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 26 kwietnia 2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, w tym również odstąpienia od realizacji projektu.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


WADIA do przetargów - więcej informacji:
powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: