Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU ZESTAWU KOMPUTEROWEGO

2015-12-23
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU ZESTAWU KOMPUTEROWEGO
Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej zestawu komputerowego zgodnego z kryteriami zamawiającego.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.


MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice, lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl, w terminie do dnia 28 grudnia 2015 r. do godziny 14.00 z dopiskiem: „Zestaw komputerowy”.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: