Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU I DOSTAWY LASEROWEJ DRUKARKI KOLOROWEJ

2015-09-01
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU I DOSTAWY LASEROWEJ DRUKARKI KOLOROWEJ
Zwracamy się z prośbą o wycenę kosztu zakupu oraz dostawy laserowej drukarki kolorowej.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo TUTAJ.

WARUNKI OFERTY:

Oferent zobowiązuje się do dostarczenia zamawianego towaru w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania zamówienia.

Warunki płatności: przelew 7-14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice albo przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 4 września 2015 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „laserowa drukarka kolorowa”.

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową, najpóźniej w dniu 11 września 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, w tym odstąpienia od realizacji zamówienia bez podawania przyczyny.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: