Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. NADANIA RATINGU KREDYTOWEGO ŚLĄSKIEMU REGIONALNEMU FUNDUSZOWI PORĘCZENIOWEMU SP. Z O.O.

2015-05-22
ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. NADANIA RATINGU KREDYTOWEGO ŚLĄSKIEMU REGIONALNEMU FUNDUSZOWI PORĘCZENIOWEMU SP. Z O.O.
Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie analizy ryzyka kredytowego (tj. ryzyka niewypłacalności), przyznanie oceny w postaci ratingu kredytowego oraz sporządzenie pisemnego raportu ratingowego ŚRFP.

Kompletną treść zapytania ofertowego znajdą Państwo >> TUTAJ <<

Formularz oferty należy:

  • przesłać listownie na adres: Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., ul. Astrów 10 40-045 Katowice

lub

  • złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, w Katowicach, ul. Astrów 10,

lub

w terminie do dnia 29 maja 2015 r. do godziny 16.00 z dopiskiem: „Oferta na nadanie ratingu kredytowego”.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, faksem lub drogą mailową najpóźniej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: