Preferencyjne poręczenia kredytów i pożyczek dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru woj. śląskiego.

Strefa doradców Email: Hasło: Rejestracja

AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014

2014-10-16
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2014
W związku z koniecznością przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania finansowego za rok 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA ROK 2014

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. za rok 2014.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W związku z koniecznością przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o., zapraszamy do składania ofert na wykonanie badania finansowego za rok 2014.

Poniżej podajemy podstawowe dane o Śląskim Regionalnym Funduszu Poręczeniowym Sp. z o.o. przydatne przy sporządzeniu oferty:

1. Nazwa – Śląski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o.

2. Adres: ul. Astrów 10 ; 40-045 Katowice.

3. Forma prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; nr KRS: 0000005627.

4. Rok założenia 2000.

5. Podstawowy przedmiot działalności – usługi finansowe, w tym w szczególności udzielanie poręczeń kredytów, pożyczek, leasingów, wadiów.

6. Liczba zatrudnionych: 6 osób na pełny etat, dodatkowo członkowie Rady Nadzorczej.

7. Wynik finansowy za rok 2013 – zysk: 291 tys. zł, przychody z działalności: 356 tys. zł.

8.  Aktywa – 60 mln zł.

9.  Szacunkowa ilość dokumentów w skali miesiąca: 30.

10. Brak oddziałów.

11. Księgowość prowadzona za pomocą systemu Symfonia.

12. Realizowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, pn. „Ułatwienie dostępu do finansowania działalności przedsiębiorców na terenie województwa śląskiego poprzez dofinansowanie Śląskiego Regionalnego Funduszu Poręczeniowego”.

13. Zalecenie właścicieli Spółki dotyczące uwzględnienia w raporcie następujących kwestii:

  • poziomu zobowiązań pozabilansowych funduszu z tytułu udzielonych poręczeń i generowanego z tego tytułu dla spółki ryzyka,
  • sposobu tworzenia rezerw związanych z działalnością poręczeniową i adekwatności ich wysokości do poziomu ryzyka.

14. Oczekiwany termin zakończenia badania sprawozdania finansowego: luty 2015 r.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy przesłać listownie lub złożyć osobiście (w zamkniętej kopercie) w siedzibie ŚRFP Sp. z o.o., ul. Astrów 10, 40-045 Katowice lub przesłać mailem na adres biuro@rfp.pl w terminie do dnia 23 października 2014 r. do godziny 16.00, z dopiskiem: „Badanie sprawozdania finansowego za rok 2014”.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania, nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą mailową, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.

Do zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. powrót
Podane dane są nieprawidłowe

E-mail:
Hasło: